Om oss

Velkommentiloss. Vi er nettsiden for degsom liker norsktradisjonshåndverk. Vi vilgjernegidegnyttige tips oginformasjon, enten du er amatøreller lever av å selgehåndverksprodukter. Håndverksprodukterfinnesi mange former ogfasonger. Typisknorskehåndverk er rosemaling, treskjæring, Hardangersøm, bunadssøm, veving, heklingogstrikking, men rekkenavhåndverk er myelengreennsomså, og her vil vi tilbynoe for alle.

Informasjonoginspirasjon

Vi håperartiklenevårevilværelærerikeogfortelledeglitt om historienbak de ulikehåndverkene. Samtidigvil vi gjerneinspirere deg. Det er fint å satsepå de gamletradisjonene, men det er ogsålov å utvikletradisjonenogskapenoenytt. Mange er opptattav å videreføretradisjoneneog mange avdenorskehåndverkenestårheldigvissterkt. Andre håndverk er iferd med å forsvinne, ogdermedstår vi i fare for å mistedeleravkulturarven. Vi publisererartikler for alle somgjernevillære, brukeogvidereførenorsketradisjonshåndverk.

Populærtprodukter

Mange lager egnestrikkeplagg, men det er ikke mange som lager andretradisjonshåndverk. Det er derimot mange somgjernevileietypisketradisjonsgjenstander, ogderfor er det et voksende marked for å selgehåndverksprodukter. Internettet har gjort det endalettereogrimeligere å selgeprodukter. Du trengerikkelengerenfysiskbutikk for å stilleutprodukteneogselge dem. Turister er ogsåinteressertiunikeoglokaleprodukter, sådersom du viltjenepengerpåhåndverketditt, er det godemulighetertil det. Vi heierpådeg, enten du lager ting tilegetbruk, tilgavereller for salg. Velkommentilnettsidenvår. Vi håper du finnermyenyttiginformasjonhososs.