Blimedlemi et håndverkslag

Det er mange som driver med tradisjonshåndverk. De flestegjør det kanskjepåhobbybasis, mensandregjernevillageprodukter for salg. Enten du er amatørellererfaren, er det mange fordeler med å bli med i et håndverkslag. Sjekkhvilkehåndverkslagsomfinnes der du bor, oghvordan du kanblimedlemavdisse.

Finn dittmiljø

Det beste med å være med i et håndverkslag er at du får et miljørundtdegsom er opptattav de sammetingenesom deg. Derekansamlestiltriveligfellesskapogdersom du vilstilleutellerselgeproduktene dine, kan det væreenfordel å samarbeide med andre. Hvis du trengerstørreplasstil å jobbe, kan du ogsåslådegsammen med andreogkjøpeellerleie et felleslokale. Det er jo ikkealltid du har plasstil å drive med hobbyen din hjemme. Et fellessalgslokalegjørogså at utgifteneblir delt på mange, og et bredtproduktutvalgviltiltrekke seg flerekunder, slik at dere alle fårsolgtflereprodukter.

Læravandre

Enannenfordel med å være med i et håndverkslag er at du kanlæreavandre. Dette er spesieltnyttigdersom du er nybegynner, men ogsåerfarnehåndverkerekanlæreog la seg inspirereavandre. Du kantilog med bliinspirertavhåndverkeresom driver med heltandreaktiviteter, for mange tradisjonsmønstredukkeroppinnenflerehåndverk. Et eksempel er rose- ogrankemønster, som du bådefinnerinnenmaling, treskjæring, veving, broderiogstrikking.

Fåstøtteogoppmuntring

Et håndverkslagkanogsåstøtteogoppmuntremedlemmene. Det er ikkealltid man kanleveavhåndverk, men du stiller sterkeredersom du slårdegsammen med andre. Derekanskape blest sammenogarrangeresalgsmessersammen. Kanskjehåndverkslagetogsåkansøke om kulturmidlersomkommermedlemmenetilgode. Du trengerikke å væreprofesjonell, eller ha håndverketsomhovedinntekt for å bli med i et håndverkslag. Her er det plasstil alle somvil drive med tradisjonshåndverkogføredemvideretil nye generasjoner.