Bunadspolitiet

Strikking er et populærthåndverk

Strikking er veldigpopulærti Norge, både blant unge og gamle, kvinnerogmenn. Teknikken er utbredt over hele verden, men ulike land har likevel ulike mønster tradisjoner. Noen norske mønstre har blitt kjente og populæreover hele verden, for eksempel Mariusmønsteret og Selburoser.

Strikking er et gammelthåndverk

Ingen vet når eller hvor strikking oppstod, men i Thüringen ble det funnet strikkepinner i kvinnegrav fra rundt år 300. I starten var strikkingviktig for å skaffe klær til familien. Bønder hadde sauerogspantsittegetgarnsomble til strikkeplagg. Dyktige kvinner kunne til og med selge strikkeprodukter og dermed få egen inntekt. I tidligere tiderlærtestrikkeremønstreneutenat, men det oppstoogså et felles sett med forkortelser, som er ibrukogsåidag. Med disseforkortelsene er det mulig å skrive ned avanserte mønstre på en enkel måte.

Langsom mote

I dag har uttrykksom slow fashion, ellerlangsom mote, bidratttil at strikking er merpopulærtennpålenge. Det er miljøvennlig å lageegneplagg, og det er mange som setter pris påmulighetentil å lageheltunikeklær. Strikkebøker er blant de aller mest populære bøkeneNorge, og det utgis utallige bøker og mønster hvert år. Mange ting kanstrikkes, bådesmåog store plagg, tepper, puter, leker, gardinerogduker. Strikking er kanskje det mest populære tradisjonshåndverket Norge, og de typisk norske mønstre holder koken, tiltross for all de nye mønstrene som kommer.

Salgavstrikkeplagg

Det er dessuten et stort marked for salgavstrikkeprodukter. Ettersomstrikking er tidkrevende og garn kostnadene kan være store, er det mestpraktisk å satse på småplaggdersomdu skalstrikke for salg. En håndstrikket genser bilfort blir veldig kostbar og dermed vanskeligere å selge. Skal du strikkegensere, er det ihvert fall lurt å gjøre det påbestilling. Votter, sokker, luer, skjerfogpannebånd er blant de mest populære tingene å strikke for salg, sammen med leker, sitteunderlag, brikker og andre småting. Men det er også mange turister som leter etter håndstrikkede gensere. De går gjerne til bruktbutikker, fordi de vil ha noeunikt. Så det kanvære et marked for å selgestørreplaggtilturisterhvisprisenikke er avskrekkende.

Bunadogbunadskopier

Dagens bunader stammer egentlig fra draktene som ble brukt av bondebefolkningen 1700-tallet. Noenavdraktene er gamle, andre er nye. I dag har bunad blitt nærmest et statussymbol, først og fremst fordi mange avdraktene er kostbare. Dermed er det ikke alle som har rådtilenbunad, og det gjørbunadenekstrastas for demsomfaktisk har pengertil å kjøpeen. Prisenpåbunad er enavårsakenetil at det har dukketopp mange billigekopier. Noenmener at dissekopienevannerutbunadstradisjonenog at billig draktene er entrussel mot de norske bunad produsentene.

Bunad handler om opprinnelse

Folkedrakterfinnes over hele verden, derfor er det mange sommener at bunadikke er noeuniktellertypisknorsk. Men enav de tingenesom er typisknorsk er at ulikeregioner har ulikebunader. Dermed forteller bunaden noe om hvor du ellerslekten din kommerfra. Enannen ting som er ganskeunikt for Norge er den utstrakte bruken av nasjonaldrakten. I mange land brukes folkedrakter veldig sjelden, ogkanskje bare til middelaldermarkeder eller forestillinger. I Norge har bunadenderimotblitten festdrakt. Norske bunader er dessuten populære også blant yngre personer, noesomikkealltid er tilfelle for folkedrakteriandre land.

Den lokaletilhørighetengjør at mange isamme region gjernevelgersammebunad. Det har også vært regler og forventninger knyttet til valg av bunad. Mankanikke bare velge den drakten man liker best, for draktenskalsinoe om opprinnelsentilbrukeren. Det er enannenårsaktil at det har oppstått fantasibunader og billig kopier, for det er mange somikke har den samme historisk tilhørighet til Norge, men somgjernevil ha enbunadslignendedrakt.

Bunaderstøtterlokalproduksjon

Billigdraktene er fine ogkanbrukesav alle. De er ogsårimeligere, ettersom de er masseproduserte og laget rimelige materialer. Men en ekte bunad skal være forseggjort og unik. Før var det vanlig at bunad en blelagetaveiereneller av slektning gera veieren. Da fikk bunaden personlig historie. I dagvelger mange å få bunaden ferdigsydd, og dette støtter lokale håndverkere og bevarer bunadstradisjonen.